Discussion & Affiliation » CÁCH KÍCH THÍCH HOA MAI ?ÚNG CÁCH?


Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
trankhoa856325


MessagePosté le: Lun 13 Mai 2024, 6:11
T?I SAO B?N NÊN BI?T CÁCH KÍCH THÍCH HOA MAI ?ÚNG CÁCH?
Mai Vàng không còn xa l? v?i ng??i Vi?t Nam n?a. T? khi Mai Vàng ???c xem nh? bi?u t??ng mang l?i nhi?u may m?n cho ch? nhà trong d?p T?t Nguyên ?án. B?i ?ã tr? nên quen thu?c nh? v?y, vi?c ch?m sóc cây Mai không còn khó kh?n ??i v?i m?i ng??i. Tuy nhiên, ?? có m?t cây Mai ?ua hoa ?úng vào d?p T?t, Mai c?ng c?n tuân th? m?t s? k? thu?t ch?m sóc ??c bi?t.
T? giai ?o?n ph?c h?i cây sau T?t, ch?m sóc cây, c?ng nh? m?t s? cách kích thích hoa ngu?n mai vàng bán t?t cho d?p T?t ti?p theo, ??u khi?n m?i ng??i ??c bi?t quan tâm và mu?n tìm hi?u thêm v? v?n ?? này, hãy ?? Xanh B?t T?n chia s? thêm chi ti?t h?n qua bài vi?t d??i ?ây!
KHI NÀO B?N NÊN KÍCH THÍCH HOA mai?
M?i cây Mai khi ???c ch?m sóc c?n th?n và cung c?p ?? d??ng ch?t ? m?i giai ?o?n, khi cây phát tri?n m?nh m?, kho?ng tháng 7 âm l?ch, cùng v?i cây Mai m?c ch?i m?i, cây c?ng b?t ??u cho ra m?t s? n? hoa. Nh? th??ng l?, ng??i làm v??n s? c?t t?a cây ?? t?o ra các ch?i m?i và t?p trung kích thích hoa Mai vào kho?ng tháng 10 âm l?ch.
Tuy nhiên, ?i?u này c?ng ph? thu?c vào ?i?u ki?n th?i ti?t m?i n?m. N?u th?i ti?t quá nóng ho?c quá l?nh, c?ng nh? ??c tính sinh lý c?a m?i cây, ng??i làm v??n s? ?i?u ch?nh th?i gian kích thích n? hoa t??ng ?ng.
TOP 03 CÁCH KÍCH THÍCH HOA mai
1. Kích thích n? Mai b?ng cách lo?i b? lá
Lá ?nh h??ng r?t l?n ??n hoa, lá c? s? d?n ??n d? m?c các b?nh lá, và lá r?ng s? làm cho hoa n? s?m và không ??u. Vì v?y t? kho?ng tháng 4 ??n tháng 5 âm l?ch, nên lo?i b? các lá c? ?? cho phép Mai s?n xu?t lá m?i, kh?e m?nh và phân b? ??u. Giúp lá m?c dày h?n, cây s? cung c?p dinh d??ng t?t h?n cho n? hoa, và vào cu?i n?m, các n? hoa s? n? to h?n, ??m b?o hoa ??u.
Vào tháng Ch?p, lo?i b? lá ?? kích thích nhi?u n? hoa n? ??u. Thông th??ng, m?i ng??i s? lo?i b? t?t c? lá t? Mai vào kho?ng ngày 14-15 tháng Ch?p. Tuy nhiên, th?i ?i?m lo?i b? lá c?ng ph? thu?c vào th?i ti?t, c? th? nh? sau:
+ Th?i ti?t ?m: lo?i b? lá s?m h?n, kho?ng gi?a tháng Ch?p (tháng 12), vì th?i ti?t l?nh s? làm cho hoa n? mu?n h?n.
+ Th?i ti?t nóng, gió m?nh: Th?i gian lo?i b? lá s? mu?n h?n, kho?ng ngày 19-20 tháng Ch?p, ?? tránh hoa n? s?m c?a [url=https://yeumaivang.com/mai-nhi-ngoc-toan/]??c ?i?m nh?n d?ng gi?ng mai nh? ng?c toàn[/url].
+ Th?i ti?t m?a: Nên lo?i b? lá s?m h?n, kho?ng t? ngày 10-12 tháng Ch?p, ?? kích thích hoa n? s?m.
Ngoài ra, quan sát kích th??c c?a các n? hoa, s? l??ng n? hoa trên các cành, s? giúp ?i?u ch?nh th?i gian lo?i b? lá Mai phù h?p.
2. Bón phân ?? kích thích n? hoa Mai
?? kích thích hoa Mai ho?c ?c ch? s? phát tri?n c?a hoa Mai màu vàng m?t cách tích c?c và nhanh chóng h?n, vi?c bón phân cho Mai là không th? thi?u. Trong giai ?o?n ?ua hoa, vi?c bón phân c?ng c?n tuân th? m?t s? m?c d??ng ch?t nh?t ??nh và các lo?i phân bón mà ng??i làm v??n có th? l?a ch?n m?t cách h?p lý nh?t.
B?t ??u t? tháng 7 - 8 âm l?ch, bón phân v?i phân NPK có n?ng ?? nh? 20-20-15 + TE, 17-17-17, 16-16-8+TE, Better Tím 16-12-8-11S TE... ?? giúp cây s?n xu?t ch?i m?i, t? nhiên.
Th?i gian phù h?p ?? bón phân kích thích n? hoa s? r?i vào cu?i tháng 9 - ??u tháng 10 âm l?ch. M?i ng??i c?n l?u ý r?ng n?u bón phân s?m h?n, n? hoa s? ???c kích thích s?m, và hoa s? n? s?m.
Nên k?t h?p bón phân g?c và phun lá ?? cung c?p dinh d??ng ??y ?? cho toàn b? cây. ? giai ?o?n này, ngoài vi?c bón phân kích thích n? hoa, m?i ng??i c?ng nên t??i ?? kích thích r? v?i Atonik ? li?u l??ng 10ml trên m?i 16 lít n??c ho?c m?t s? d??ng ch?t r? nh?: N3M, Root 2 My... ?? ?n ??nh r?, làm cho r? m?nh m?, giúp cây h?p th? dinh d??ng t?t.
V? phân bón r? ? giai ?o?n hình thành n? hoa, t?p trung vào vi?c áp d?ng m?t s? phân bón h?u c? ?? cây d? h?p th? nh?: Dynamic Lifter, phân gà Dynamic, Bounce Back,... K?t h?p v?i phân lá NPK v?i n?ng ?? nh? Super phosphorus 10-55-10 +TE, pha loãng ? li?u l??ng 5-10 gram trên m?i 8 lít n??c, 701 (10-30-20), NPK 6-30-30+ TE ho?c phân kali tr?ng (KNO3) v?i li?u l??ng 100 - 150 gram trên m?i 16 lít n??c. Phun phân bón NPK b? sung v?i hàm l??ng photpho và kali cao không ch? kích thích n? hoa Mai nh? mong mu?n mà còn giúp các n? hoa tr? nên l?n h?n, hoa n? ??u và s?c s? màu s?c.
[img]https://lh7-us.googleusercontent.com/wELzBElLx2VB415zsJ_LLZX5BNuVrf0PfNnDnBiETey42BdXlqfEBTjIIbISaMsKCrERVYjF6WwWbBHtsI6mbDepLTwRitmqyQdUGTEKv0cEUHxPYdEYJSGMHUOJenu45t6ZT5edeis3FLuAZ5lp2-c[/img]
3. S? d?ng ch?t kích thích t?ng tr??ng ?? kích thích n? hoa Mai
Ngoài vi?c b? sung phân bón ?? cung c?p dinh d??ng cho cây ho?c các bi?n pháp lo?i b? lá ?? kích thích Mai t? nhiên s?n xu?t n? hoa, vi?c s? d?ng m?t s? ch?t kích thích t?ng tr??ng ?? kích thích n? hoa Mai c?ng ???c áp d?ng r?ng rãi. Chlorormequat Chloride, Cycocel CCC là các ch?t ?c ch? t?ng tr??ng ng?n ch?n quá trình t?ng h?p GA (Acid Gibberellic), t? ?ó ?c ch? s? kéo dài và m? r?ng c?a t? bào trong cây. ?n ??nh chi?u cao c?a Mai, làm cho cành và lá ch?c ch?n và kh?e m?nh, ?? t?p trung dinh d??ng vào vi?c kích thích s? phát tri?n c?a n? hoa Mai, giúp các n? hoa n? cùng lúc.
S? d?ng các ch?t ?c ch? t?ng tr??ng, có th? giúp ng??i tr?ng ?i?u ch?nh các ph?n c?a cây theo ý mu?n c?a h?.
HI?N T??NG CÂY MAI KHÔNG N? HOA HO?C N? S?M
Ngoài v?n ?? chính là làm th? nào ?? kích thích n? hoa Mai ?úng cách, v?n còn nhi?u câu h?i mà nhi?u ng??i tò mò nh?: T?i sao Mai không n? hoa vào d?p T?t ho?c t?i sao Mai n? hoa s?m h?n d? ki?n và cách làm th? nào ?? ?c ch? ?i?u ki?n ?ó?
Hi?n t??ng Mai không n? hoa vào d?p T?t
Có m?t s? lý do khi?n Mai không n? hoa ho?c n? mu?n h?n vào d?p T?t, nh?: th?i gian kích thích n? hoa Mai mu?n (kích thích sau tháng 10 âm l?ch). Th?i ti?t quá l?nh s? làm trì hoãn vi?c n? hoa... ?? kh?c ph?c tình hình hoa Mai nh? ho?c không ??u, m?i ng??i nên ch?n lo?i b? lá Mai s?m h?n d? ??nh, kho?ng t? ngày 10-12 tháng Ch?p. Ngoài ra, c?n t??i thêm NPK có hàm l??ng photpho và kali cao nh? ?ã ?? c?p ? trên.
Ngoài ra, còn m?t s? bi?n pháp dân gian mà nhi?u ng??i áp d?ng nhi?u ?? kích thích hoa n? s?m nh?:
Ch?n v? trí n?ng cho ch?u Mai
H?n ch? t??i r? ?? làm khô ch?u, phun thêm Atonik
Phun s??ng lên cành cây
T?a ch?i non ?? t?p trung dinh d??ng ?? nuôi n? hoa, giúp n? hoa n? s?m h?n (x? d?a)
T??i n??c ?m vào r? cây
Chi?u sáng ?? kích thích hoa
X? lý Mai n? mu?n
N?u m?i ng??i b? qua giai ?o?n lo?i b? lá s?m, sau ?ó cây gi? l?i nhi?u lá c?, khi?n cho lá r?ng t? nhiên, dinh d??ng s? t?p trung h?n ?? nuôi n? hoa và làm cho các n? hoa n? s?m h?n. Nguyên nhân ti?p theo ph?i k? ??n là y?u t? th?i ti?t. N?u th?i ti?t quá l?nh, làm cho n? hoa n? mu?n, thì ng??c l?i, th?i ti?t nóng, gió m?nh s? khi?n cho hoa n? s?m h?n.
N?u các n? hoa l?n và s?p n?, nên ch?n th?i gian lo?i b? lá sau, kho?ng t? ngày 19 - 20 tháng Ch?p. K?t h?p v?i vi?c t??i r? b?ng phân bón nitrogen cao nh?: Urea v?i li?u l??ng 10 gram trên m?i 10 lít n??c, t??i m?i 5 ngày ho?c NPK 30-10-10 + TE,... Và m?t s? bi?n pháp v?t lý th??ng ???c s? d?ng nh?: T??i n??c dày vào r? cây ?? gi? cho nó mát m? nh?ng v?n ??m b?o cây không b? ng?p n??c, h?n ch? vi?c t??i n??c lên cành, ??t n??c ?á g?n r? Mai, che ph? r?m ho?c v? d?a lên b? m?t ch?u ?? gi? ?m, h?n ch? ti?p xúc c?a cây v?i ánh n?ng m?t tr?i b?ng cách s? d?ng m?t m?ng che...
B?n có th? tham kh?o bài vi?t: mai vàng
Kích thích n? hoa Mai không khó, tuy nhiên, ?? kích thích n? hoa Mai ?úng vào th?i gian, cho Mai n? hoa vào d?p T?t nh? mong ??i, v?n ph? thu?c r?t nhi?u vào s? khéo léo c?ng nh? kh? n?ng quan sát c?a m?i ng??i ??i v?i cây. ?? ??t ???c ?i?u này, m?i ng??i nên chú ý ??n cách ch?m sóc Mai ? m?i giai ?o?n v? phân bón, l?a ch?n th?i gian phù h?p ?? lo?i b? lá, t?a cành, và ki?m soát sâu b?nh hi?u qu?...
V?i s? chia s? trên, Xanh B?t T?n hy v?ng s? giúp m?i ng??i hi?u rõ h?n v? quá trình kích thích n? hoa Mai và lo?i phân bón nào s? d?ng phù h?p nh?t ?? kích thích n? hoa Mai. Bên c?nh ?ó, có th? gi?i quy?t m?t ph?n các bi?n pháp ?? v??t qua tình tr?ng hoa Mai không n? ho?c n? s?m.
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum -> Discussion & Affiliation
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group